LOGOWANIE REJESTRACJA

FAQ

Do programu Liga Fachowców można dołączyć na dwa sposoby:
1. Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora: PW FAST sp. z o.o. ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem Liga Fachowców;
2. Za pośrednictwem strony internetowej Programu wypełnić dostępny on-line formularz podając swoje dane;
Warunkiem koniecznym rejestracji Uczestnika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych w związku z rejestracją w Programie.
Program Liga Fachowców pozwala uczestnikom na uzyskiwanie bonusów za zakup produktów FAST pod postacią wymiany zebranych punktów na nagrody rzeczowe lub karty przedpłacone.
Tak, w programie Liga Fachowców może brać udział każda osoba, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Należy jedynie zaznaczyć odpowiednią opcję w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego.
Punkty znajdują się na produktach FAST wyszczególnionych w zakładce Punkty i produkty. Należy wyciąć je z opakowania lub też przekleić na kartę punktów, którą można pobrać w zakładce Do pobrania.
Punkty w programie dodawane są do konta po przesłaniu karty z punktami zebranymi z produktów FAST objętych promocją. Punkty mogą być od razu zamieniane na nagrody lub gromadzone na koncie przez okres 2 lat.
Najpierw sprawdź w zakładce Produkty i punkty, czy dany produkt jest punktowany. Jeżeli tak, a dodatkowo widnieje na nim ślad po odklejonym punkcie, koniecznie skontaktuj się z dystrybutorem, u którego nabyłeś dany produkt, pomoże Ci on w rozwiązaniu zaistniałego problemu.
Informacje odnośnie nagród oraz ich dostępności zamieszczane będą w zakładce NAGRODY na stronie internetowej Ligi Fachowców.
Każdy uczestnik programu może złożyć zamówienie na nagrodę za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres organizatora: PW FAST sp. z o.o. ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra z dopiskiem Liga Fachowców. Organizator dokona przeliczenia zaakceptowanych punktów w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym otrzymał punkty.
Tak, uczestnik ma możliwość przesłania punktów promocyjnych bez składania zamówienia na nagrodę. Zostaną one zaliczone na jego konto.
Wydanie nagrody nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej poleconej, wysłanej po otrzymaniu poprawnego formularza zgłoszeniowego. Przy odbiorze nagrody uczestnik kwituje jej odbiór podpisem. Z kolei nagroda pieniężna zostanie przelana na kartę przedpłaconą wysłaną do uczestnika listownie za potwierdzeniem odbioru.
Całkowity koszt dostawy nagród i karty przedpłaconej ponosi organizator.
Wszystkie zamówienia o wartości przekraczającej zarejestrowaną na koncie uczestnika liczbę punktów promocyjnych, zostają automatycznie anulowane. Organizator poinformuje o tym fakcie uczestnika za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.
Nagroda zostanie wysłana w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania poprawnego formularza zgłoszeniowego.
Karta przedpłacona wydawana jest uczestnikom Ligi Fachowców, na ich życzenie całkowicie bezpłatnie. Są na niej gromadzone środki pieniężne związane z programem. Zebrane punkty można wymienić na kartę przedpłaconą pod warunkiem, że kwota uzyskana w następstwie przeliczenia Punktów promocyjnych przekracza kwotę 50 złotych (250 punktów). Kartą przedpłaconą można płacić w każdym miejscu na świecie.
W celu uzyskania karty każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie i przesłanie karty po uprzednim zalogowaniu się na swoje indywidualne konto, za pośrednictwem strony www.ligafachowcow.pl. Należy wybrać opcję WYDANIE KARTY na stronie internetowej programu. Po dokonaniu wyboru WYDANIA KARTY, do uczestnika zostanie przesłany SMS lub e-mail z informacją o wysłaniu karty na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
Po zalogowaniu na swoje indywidualne konto na stronie programu należy wejść w zakładkę Karta i w zamieszczonym tam przeliczniku wpisać odpowiednią liczbę punktów lub pożądaną kwotę (minimalna kwota doładowania to 50 zł, czyli równowartość 250 punktów). W przypadku wyboru karty przedpłaconej 1 punkt podlega przeliczeniu na 20 gr.
W terminie 28 dni roboczych od dnia otrzymania od uczestnika formularza, organizator prześle pod wskazany przez uczestnika adres przesyłkę zawierającą kartę. W kolejnej korespondencji dosłany zostanie numer PIN. Wszystkie dokumenty, które Uczestnik otrzyma wraz z kartą przedpłaconą należy zachować na wypadek zgubienia lub utraty karty. Kartę można doładowywać.
Przelew realizowany jest w przeciągu 4 dni roboczych od daty zlecenia przelania środków na Twoją kartę przedpłaconą.
Tak, środki znajdujące się na karcie przedpłaconej mogą zostać wypłacone bezpłatnie w każdym bankomacie City Handlowy. Wypłaty w innych bankomatach wiążą się z opłatą transakcyjną w wysokości 5 zł.
Po zgubieniu karty jak najszybciej należy skontaktować się z bankiem City Handlowy lub Bonus Systems, gdzie karta zostanie zastrzeżona. W związku z tym Uczestnik musi pamiętać numer swojej karty przedpłaconej, lub też skontaktować się z Organizatorem (np. dzwoniąc na numer Infolinii), który może udzielić mu informacji o numerze jego karty. Wydanie przez bank nowej karty obarcza Uczestnika opłatą w wysokości 20 zł.
Tak, każda karta posiada okres ważności. Jest on wybity indywidualnie na każdej karcie przedpłaconej. Przyjęte jest, że okres ważności każdej karty mija po upływie 3 lat od jej wydania Uczestnikowi. Na 1 miesiąc przed końcem ważności karty, Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS. Wydanie kolejnej karty jest bezpłatne.
Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta wszystkich środków przed końcem okresu ważności karty, NIE są one przeksięgowane na nową kartę. Uczestnik otrzyma SMS na miesiąc przed upływem okresu ważności karty, aby mógł wykorzystać wszystkie środki, jakie się na niej znajdują.
Tak, na uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym. Uczestnik programu otrzyma w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa deklaracje, według wzoru PIT-8C, umożliwiającą dokonanie stosownych rozliczeń.
Wszystkie punkty promocyjne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich rejestracji przez uczestnika w Lidze Fachowców. Na 3 miesiące przed upływem terminu ważności punktów promocyjnych, organizator poinformuje o tym uczestnika za pośrednictwem wiadomości SMS.
Tak, możliwa jest reklamacja otrzymanej nagrody rzeczowej. Reklamacja powinna być przesłana na adres organizatora w formie pisemnej, zawierać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacja może być złożona przy wykorzystaniu DRUKU REKLAMACYJNEGO dostępnego na stronie internetowej Ligi Fachowców. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Tak, można wymienić rozmiar nagrody rzeczowej. Jednakże koszty zwrotu ponosi wówczas uczestnik.
Organizator ma możliwość ogłaszania i organizowania innych akcji promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów.
Jeżeli do 31.12.2015 roku uczestnik zbierze 4 tysiące punktów uzyskuje rangę VIP, a zebrane przez niego punkty od tego momentu przeliczane będą według rozliczenia 25 groszy za 1 punkt.
Członkiem VIP zostaje się do 01.06.2016 r. Aby przedłużyć dostęp do rangi VIP na kolejny rok, należy przesłać w przeciągu 6 miesięcy od daty 01.01.2016, w sumie 2500 punktów promocyjnych wyciętych z opakowań biorących udział w programie.
Termin zakończenia programu nie jest wyznaczony. Ogłoszenie o zakończeniu programu określać będzie datę zakończenia i zamieszczone zostanie w serwisie internetowym, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto organizator poinformuje indywidualnie uczestników o zakończeniu Ligi Fachowców za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub na piśmie za pośrednictwem poczty.
Jeżeli w Twojej skrzynce e-mail nie ma maila z linkiem aktywacyjnym, najprawdopodobniej został on przekierowany do SPAM-u. Jeśli go tam nie ma skontaktuj się z Infolinią Programu.
Tak, status VIP uczestnik może uzyskać jeżeli zbierze łącznie minimum 10 tysięcy punktów promocyjnych od początku trwania Programu tzn. 01.05.2015 r. Status VIP przyznawany jest wówczas na okres 12 miesięcy a zebrane przez niego punkty przeliczane będą według rozliczenia 25 groszy (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za 1 punkt. Aby przedłużyć dostęp do rangi VIP na kolejny rok należy przysłać 5 tysięcy punktów z opakowań biorących udział w Programie, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu ważności statusu VIP.