LIGA FACHOWCÓW
program@fast.zgora.pl
68 328 62 38
Regulamin
pobierz regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „LIGA FACHOWCÓW” prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu.

2. Organizatorem PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „LIGA FACHOWCÓW” jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra wpisaną do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy numer KRS: 0000020621

3. Uczestnikami programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktów w charakterze konsumenta bądź przedsiębiorcy, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polski.

4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- Produkt – produkt oznaczony znakiem towarowym „FAST”,
- Punkty promocyjne – punkty upoważaniające do uzyskania nagrody w Programie, - Karta - karta przedpłacona VISA Elektron wydawana Uczestnikom Programu, na ich życzenie, bezpłatnie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na której gromadzone są środki pieniężne związane z Programem. Wydawcą Karty jest CITI Bank. Karta umożliwia: dokonywanie transakcji bezgotówkowych w Polsce w punktach usługowo-handlowych, transakcji gotówkowych, transakcji internetowych oraz wypłat z bankomatów na terenie Polski. Termin ważności Karty wskazany jest na Karcie. „Zasady korzystania z Karty Ligii Fachowców stanowiące szczegółowe zasady korzystania z Karty, przesyłane są Uczestnikowi wraz z Kartą, - Serwis internetowy – strona internetowa o adresie www.ligafachowców.pl wykorzystywana przez Organizatora dla celów Programu,
- Infolinia – linia telefoniczna o numerze 68 328 62 38, utrzymywana przez Organizatora w związku z Programem, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących Programu.

5. Program prowadzony jest w celu zwiększenia sprzedaży Produktów.

6. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Ze względu na nieoznaczony termin prowadzenia Programu Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu. Ogłoszenie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia i zamieszczone zostanie w Serwisie internetowym, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto Organizator poinformuje indywidualnie Uczestników o zakończeniu Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub na piśmie za pośrednictwem poczty.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego lub zarejestrowania się na stronie internetowej Programu.

1.1 Uczestnik dokonujący zakupu w charakterze konsumenta jest obowiązany do podania następujących danych:
-imię i nazwisko,
-numer telefonu komórkowego,
-adres obejmujący: ulicę, numer domu, numer lokalu (jeśli występuje),
-kod pocztowy,
-nazwa miejscowości,
-data urodzenia,
-PESEL,
-nazwa właściwego Urzędu Skarbowego.

1.2 Uczestnik dokonujący zakupu w charakterze przedsiębiorcy jest obowiązany do podania następujących danych:
-imię i nazwisko,
-numer telefonu komórkowego,
-adres obejmujący: ulicę, numer domu, numer lokalu (jeśli występuje)
-kod pocztowy,
-nazwa miejscowości,
-data urodzenia,
-PESEL,
-NIP,
-REGON.

1.3 Formularz zgłoszeniowy powinien być przesłany na adres Organizatora: PW FAST sp. z o.o. ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra. z dopiskiem Liga Fachowców.

1.4. Formularz zgłoszeniowy jest zawarty w materiałach promocyjnych dystrybuowanych przez Organizatora w związku z Programem oraz w Serwisie internetowym.

2. Uczestnik może również dokonać rejestracji w Programie w ten sposób, że za pośrednictwem Serwisu internetowego wypełni dostępny on-line formularz podając swoje dane w zakresie wskazanym w pkt 1.,

3. Warunkiem rejestracji Uczestnika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych w związku z rejestracją w Programie. Wyrażenie zgody następuje odpowiednio poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym albo odpowiedniego pola formularza on-line.

4. W przypadku, gdy Uczestnik przestaje dokonywać zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest on zobowiązany dokonać aktualizacji swoich danych, a w szczególności wskazać właściwy dla siebie Urząd Skarbowy.

5. Rejestracja Uczestnika w Programie następuje z przesłaniem pierwszego formularza zgłoszeniowego. W przypadku rejestracji w Programie w sposób wskazany w ust. 2, rejestracja Uczestnika następuje z chwilą odebrania przez Serwis internetowy wypełnionego prawidłowo formularza on-line albo prawidłowej rejestracji poprzez wypełniony formularz.

6. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, innych podmiotów zaangażowanych w obsługę Programu, podmioty produkujące na zlecenie Organizatora Produkty oraz ich pracownicy, podmioty dostarczające opakowania Produktów oraz ich pracownicy, podmioty zajmujące się utylizacją opakowań Produktów oraz ich pracownicy lub podmioty zaangażowane w sporządzenie projektu opakowania Produktu (np. firmy graficzne, dostarczające papier na opakowanie lub fotopolimery itp.) oraz ich pracownicy a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności przesłania przerobionych lub podrobionych Punktów promocyjnych.

8. W przypadku stwierdzenia, na podstawie weryfikacji danych teleadresowych, przez Organizatora faktu posiadania przez Uczestnika dwóch lub więcej równoległych kont, Organizator skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem w celu zaktualizowania bądź potwierdzenia danych Uczestnika. Po potwierdzeniu danych Organizator dokona aktualizacji. Organizator pozostawi pierwsze konto zarejestrowane przez Uczestnika i usunie wszystkie konta założone później. Dane o przesłanych punktach i złożonych zamówieniach zarejestrowane na usuniętych kontach zostaną przeniesione na zachowane konto.

9. Uczestnik w każdej chwili trwania Programu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane na adres Organizatora. W przypadku ponownej rejestracji w Programie nie ma możliwości przeniesienia Punktów promocyjnych zebranych na poprzednim koncie.

III. ZASADY ZBIERANIA PUNKTÓW I ICH WYMIANY NA NAGRODY

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych za nabyty Produkt Uczestnik uzyskuje Punkty promocyjne. Liczba Punktów promocyjnych możliwych do uzyskania w zamian za zakup określonego Produktu wskazana jest każdorazowo na opakowaniu Produktu. Podstawą do rejestracji Punktów promocyjnych wynikających z zakupów Produktów są kupony punktowe wycinane lub odklejane z oryginalnych i wprowadzonych do obrotu opakowań Produktów. W przypadku naklejek punktowych naklejanych na Produkty, podstawą do rejestracji Punktów promocyjnych wynikających z zakupów Produktów są naklejki przesyłane z opakowań Produktów.

2. Organizator zastrzega możliwość ogłaszania i organizowania innych akcji promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów.

3. Punkty promocyjne uzyskane przez Uczestnika podlegają wymianie na nagrodę lub doładowanie karty przedpłaconej wydawanej na życzenie Uczestnika. W przypadku wyboru karty przedpłaconej 1 Punkt podlegać będzie przeliczeniu na 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy).

4. Po zebraniu 10 tysięcy punktów użytkownik uzyskuję rangę VIP, a zebrane przez niego punkty będą przeliczane według rozliczenia 25 groszy (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za 1 punkt. Aby przedłużyć dostęp do rangi VIP na kolejny rok, należy w roku kalendarzowym, w którym się ją uzyskało przesłać dodatkowo 3 tysiące punktów (ponad zebrane już 10 tysięcy punktów wymaganych do uzyskania VIP) z opakowań biorących udział w Programie.

5. Jeśli użytkownik nie dośle wymaganych 3 tysięcy punktów w terminie wskazanym w punkcie III.4 traci rangę VIP, a punkty przez niego zgromadzone będą przeliczane według stawki 20 groszy za 1 punkt, aby ponownie uzyskać status VIP należy przesłać 10 tysięcy punktów. Dotyczy to również punktów zgromadzonych na koncie, a nie wybranych w czasie, gdy użytkownik miał rangę VIP. O wartości przelicznika decyduje aktualny status użytkownika.

6. Zamówienia o wartości przekraczającej zarejestrowaną na koncie Uczestnika liczbę Punktów promocyjnych, zostaną automatycznie odrzucone. Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika za pomocą wiadomości mailowej lub SMS.

7. Uczestnik może złożyć zamówienie na nagrodę za pośrednictwem Serwisu internetowego www.ligafachowcow.pl

8. Organizator dokona przeliczenia zaakceptowanych Punktów w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym otrzymał Punkty.

9. Za bezskuteczne uznaje się żądanie wymiany Punktów na doładowanie karty przedpłaconej, jeżeliby kwota uzyskana w następstwie przeliczenia Punktów promocyjnych była niższa niż 50 złotych.

10. Zamówienie na nagrodę będzie zrealizowane pod warunkiem, że pozwala na to liczba Punktów promocyjnych znajdujących się na koncie Uczestnika. Zamówienie można składać na stronie internetowej Programu.

11. Przesyłając punkty promocyjne Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:
- w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska oraz numeru PESEL podanego podczas rejestracji,
- w przypadku osoby prawnej/ firmy imienia i nazwiska oraz numeru NIP firmy lub REGON firmy podanego podczas rejestracji,
- liczbę przesłanych punktów na czytelnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym do pobrania na stronie ligafachowcow.pl w zakładce „Do pobrania”.

12. Weryfikacja posiadanej liczby Punktów promocyjnych może być dokonana za pośrednictwem Infolinii, po uprzedniej autoryzacji Uczestnika poprzez sprawdzenie danych ze zgłoszenia rejestracyjnego Uczestnika, takich jak numer telefonu, kod pocztowy, ulica i numer domu oraz w dalszej kolejności ostatnio zamawiana nagroda.

13. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Punktów promocyjnych lub danych podanych przez Uczestnika, w szczególności pod kątem ich rzetelności i prawdziwości. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia lub zamówienia na nagrodę w przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych. Organizator skontaktuje się uprzednio lub podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem, na podany w formularzu numer telefonu komórkowego, w celu uzyskania wyjaśnień zaistniałej sytuacji. W przypadku weryfikacji Punktów promocyjnych lub danych podanych przez Uczestnika, zgłoszenie lub zamówienie pozostaje nie wprowadzone, zaś Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu.

14. Użytkownik programu Liga Fachowców, który prześle w danym miesiącu najwięcej punktów zostanie dodatkowo nagrodzony upominkiem niespodzianką, o wartości nie większej niż 60zł. Imię Lidera Miesiąca wraz z nazwą miasta z którego pochodzi, zostaną opublikowane na banerze na stronie głównej ligafachowców.pl do 5-dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ranking. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od daty publikacji bannera.

IV. ZASADY REALIZACJI NAGRÓD

1. Nagrody wraz z odpowiadającą im liczbą Punktów promocyjnych opisane zostały w Serwisie internetowym w zakładce NAGRODY. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w Programie, w tym usunięcia nagród, dodania nowych nagród i zmianie wartości punktowej nagród.

1. Nagrody wraz z odpowiadającą im liczbą Punktów promocyjnych opisane zostały w Serwisie internetowym w zakładce NAGRODY. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w Programie, w tym usunięcia nagród, dodania nowych nagród i zmianie wartości punktowej nagród.

3. Organizator może uzależnić przyznanie wybranych kategorii nagród opisanych w katalogu od spełnienia dodatkowych warunków. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo dodania innych nagród niż nagrody zamieszczone w katalogu. Informacje dotyczące tych nagród, warunków ich przyznawania oraz ich dostępności zamieszczane będą w Serwisie internetowym.

4. Informacje odnośnie nagród oraz ich dostępności zamieszczane będą w Serwisie internetowym.

5. Po weryfikacji liczby Punktów promocyjnych przysługujących Uczestnikowi oraz liczby Punktów promocyjnych niezbędnych do otrzymania wskazanej przez Uczestnika nagrody, nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub zgłoszony w formularzu rejestracyjnym na stronie Programu.

6. Wydanie nagrody nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej poleconej, wysłanej w terminie 28 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

8. Zarejestrowane przez Uczestników punkty w programie lojalnościowym Liga Fachowców nie mogą być wykorzystywane do innych akcji promocyjnych, konkursów, programów motywacyjnych, itp. związanych z przesyłaniem kuponów z opakowań promocyjnych Produktów.

9. W przypadku Uczestników dokonujących zakupu w związku z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą uzyskana przez nich wartość nagród stanowi przychód z działalności gospodarczej. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

10. Przychód z tytułu otrzymania każdej nagrody w Programie, uzyskany przez Uczestnika będącego konsumentem, łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestnika w danym roku podatkowym. Na Uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym. Uczestnik Programu otrzyma w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa deklarację według wzoru PIT-8C umożliwiającą dokonanie stosownych rozliczeń w sytuacji kiedy wartość nagrody będzie wyższa niż przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym celu Uczestnik jest obowiązany do podania swoich danych umożliwiających sporządzenie deklaracji PIT-8C, co powinno nastąpić przed wydaniem nagrody, w momencie rejestracji do Programu.

V. KARTA PRZEDPŁACONA

1. W celu uzyskania Karty Uczestnik zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie i przesłanie Karty, za pośrednictwem strony www.ligafachowcow.pl poprzez wybór opcji WYDANIE KARTY na stronie internetowej Programu.

2. W przypadku niezłożenia wniosku o wydanie i przesłanie Karty, Organizator nie jest zobowiązany do jej przesłania Uczestnikowi.

3. W terminie 28 dni roboczych Organizator prześle pod wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym adres do korespondencji przesyłkę zawierającą Kartę. W kolejnej korespondencji dosłany zostanie numer PIN.

4. Określona kwota pieniędzy przelewana na żądanie Uczestnika na Kartę zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, wg zasady, że 1 Punkt na Koncie podlegać będzie przeliczeniu na 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy). Punkty uczestników posiadających aktualną rangę VIP przeliczane są według stawki 25 groszy za 1 punkt. Przelewy są dokonywane przez Organizatora w przeciągu 14 dni od otrzymania zlecenia przelania punktów.

5. Dostęp do Konta jest możliwy przez Stronę Internetową Programu. Uczestnik w celu uzyskania dostępu do Konta zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej Programu lub przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty i ustalić swoje indywidualne hasło.

VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników niezwłocznie od daty stwierdzenia nieprawidłowości, a w szczególności nieprawidłowości dotyczących rejestracji punktów lub wydanej nagrody, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty zakończenia Programu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacja może być złożona przy wykorzystaniu druku reklamacyjnego dostępnego w Serwisie internetowym.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba przystępująca do programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych dla celów informacyjnych i marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na formularzu zgłoszeniowym. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer PESEL oraz numer NIP. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z Programu. Niepodanie wskazanych danych osobowych uniemożliwi realizację uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Programie. Podane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania treści do potrzeb Uczestnika. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, tel. +48 (68) 328-62-00, e-mail: rskorzepo@gmail.com

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Agencja marketingowa ZOOM Marketing – administrator strony; Serwer SMS.pl System Obsługi Marketingu Mobilnego; firma BEST dystrybutor oraz dostawca nagród.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych, prawo do uzupełnienia, sprostowania i zmiany danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub brak możliwości przesłania jemu nagrody spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika.

VIII. ZASADY DZIAŁANIA INFOLINII

1. Infolinia jest obsługiwana w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Koszt połączenia na numery Infolinii jest zgodny ze stawkami obowiązującymi u operatora telefonicznego.

3. Połączenia i rozmowy Uczestników za pośrednictwem Infolinii będą rejestrowane dla celów dowodowych, z tym zastrzeżeniem, że rozmowy prowadzone za pośrednictwem numeru komórkowego nie będą rejestrowane.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w Serwisie internetowym, Infolinii oraz w siedzibie Organizatora. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych lub reklamowych dystrybuowanych w związku z Programem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od daty ogłoszenia zmienionego regulaminu w Serwisie internetowym.

3. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.

4. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia mogące wyniknąć w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.